Tuja družba

Tuja družba

Tuja gospodarska družba lahko posluje v Sloveniji z določenimi omejitvami, ki jih ji nalaga zakonodaja. Tako je pri poslovanju v Sloveniji (razen izjemoma) zavezanec za DDV in poročanje za Intrastat, za kar lahko uporablja tudi kvalificirano digitalno potrdilo.

Uredba eIDAS ne predvideva nikakršnih omejitev glede izvora oziroma sedeža pravnih oseb oziroma prebivališča fizičnih oseb, ki se jim lahko izdaja digitalno potrdilo.

Tuji gospodarski družbi se lahko omogoči, da vloži vlogo za izdajo digitalnega potrdila, ne da bi bilo za to treba njenemu zastopniku priti v Slovenijo ter tu izpolniti vlogo in se identificirati. Postopek vložitve te vloge je možno opraviti na daljavo, vendar pa je treba upoštevati pri tem nekatere dodatne zahteve.

Zastopnik lahko vlogo za izdajo digitalnega potrdila izpolni v svoji državi, pri čemer pa mora svoj podpis na vlogi overiti pri notarju (oz. drugem pristojnem organu), ki opravi tudi identifikacijo osebe zastopnika z njegovim osebnim dokumentom. To je enak postopek kot velja pri nas, kadar se vloga za izdajo digitalnega potrdila vloži z udeležbo notarja in ne osebno pri eni izmed prijavnih služb ponudnika storitev zaupanja.

Razlika pri mednarodnem pravnem prometu pa je v tem, da je treba poleg overitve dokumenta oziroma podpisa pridobiti še nadoveritev, t.i. apostil (originalno apostille). Ta potrjuje notarjevo overitev in zagotavlja, da je notar upravičen opravljati overitve v posamezni državi.

Poleg same vloge za izdajo digitalnega potrdila je treba od gospodarske družbe pridobiti še dokumentacijo, ki izkazuje njen status in zastopanje ter morebitne druge podatke, ki so pomembni za poslovanje v Sloveniji. Tu gre predvsem za slovensko davčno številko oziroma identifikacijsko številko za DDV, v kolikor je tuja oseba zavezanec za DDV v Sloveniji.

Da ima tuja gospodarska družba status pravne osebe mora biti – tako kot to velja za slovenske družbe – v svoji državi registrirana pri pristojnem organu, kar dokazuje njen obstoj in delovanje ter njen status oziroma pravno obliko. Vrsta dokumentacije se razlikuje glede na to, za katero državo in za kakšno vrsto gospodarske družbe gre. V zvezi z statusom gospodarskih družb poznajo večinoma tudi druge države sodni register, ki tako kot pri nas izkazuje potrebne osnovne podatke o nazivu, obliki, delovanju in zastopanju družbe.

V večini držav so na standardnem izpisku iz sodnega registra vidni tudi podatki o zastopnikih družbe (ime in drugi osebni podatki, ki omogočajo identifikacijo), tako kot je to pri nas. V kolikor pa iz takega dokumenta zastopanje ne bi bilo razvidno, bi bilo to treba dokazovati z drugimi dokumenti (npr. s statutom kot podlago in s sklepom o imenovanju določene osebe).

Podobno, kot če gre za mednarodno organizacijo (glej prejšnje poglavje) tudi pri tuji družbi ni potrebno, da je dokumentacija prevedena v uradni – slovenski jezik, a le če je v jeziku, ki ga ponudnik storitev zaupanja razume.

K potrebni dokumentaciji spada še fotokopija osebnega dokumenta zastopnika družbe. Vrste osebnih dokumentov in podatki, ki jih vsebujejo, se spet razlikujejo od države do države. Problemom v zvezi s tem se izognemo, če zastopnik fotokopijo svojega dokumenta overi kar pri notarju, ki ga identificira že zato, da lahko overi njegov podpis. Za identifikacijo pa notar potrebuje osebni dokument.

Tako kot za naše subjekte velja tudi za tuje, da mora biti njihova dokumentacija aktualna (ustrezni datum) in uradno izdana oziroma overjena (npr. izpisek iz sodnega registra), tuje javne listine pa morajo biti poleg tega še opremljene z apostilom, kot smo že omenili. Apostil je potreben povsod, kjer je overitev tujega notarja, torej na vsakem overjenem dokumentu.

Navedeno se analogno uporablja za druge tuje osebe, ki niso gospodarske družbe, pri čemer pa poudarjamo, da je ureditev po posameznih državah zelo različna, in sicer kar se tiče registracije takih oseb in za to pristojnih organov kot tudi overjanja podpisa in identifikacije podpisnika oziroma notariata. Tako je treba v vsakem primeru presoditi, ali predloženi dokumenti ustrezno izkazujejo status osebe in njeno zastopanje (pri pravni osebi) in druge morebiti potrebne podatke.