Mednarodna organizacija

Mednarodne organizacije

Mednarodna organizacija je poseben pravni subjekt, ki deluje v več državah. Mednarodna organizacija ima pravno sposobnost in uživa pravni položaj, ki ga za doseganje svojih ciljev potrebuje, ta pa je določen v ustanovitvenem dokumentu. To pomeni, da med drugim lahko sklepa pogodbe, pridobiva in razpolaga z nepremičninami in premičninami, prejema in izplačuje zasebna in javna sredstva, sproža pravne postopke, ipd. Poleg tega lahko nekateri njeni uslužbenci (predstavniki držav, generalni direktor, itd.) uživajo tudi nekatere privilegije in določeno stopnjo imunitete, kot je to značilno za mednarodne uslužbence.

Takšna mednarodna organizacija ima lahko podružnico oz. misijo v Sloveniji, ki je vpisana v Poslovni register Republike Slovenije, in ima svojo davčno številko, transakcijski račun ter zakonitega zastopnika, ki je pooblaščen za vodenje poslov podružnice v Sloveniji.

Tudi mednarodna organizacija lahko pridobi digitalno potrdilo pri slovenskem ponudnika storitev zaupanja, vendar je potrebno pri izdaji potrdila upoštevati nekatere posebnosti.

Uredba eIDAS določa, da je pogoj za izdajo digitalnega potrdila osebna identifikacija prosilca oz. bodočega imetnika potrdila, kar običajno opravijo prijavne službe ponudnika storitev zaupanja s pomočjo osebnega dokumenta s sliko. Seveda je možno pridobiti potrdilo tudi brez osebne prisotnosti, vendar je za tak način pridobitve potrebno sodelovanje notarja, ki identifikacijo prijavne službe nadomesti z overitvijo podpisov na zahtevku in na krovni naročilnici.

Zakoniti zastopnik mednarodne organizacije torej krovno naročilnico izpolni v državi svojega prebivališča, pri čemer mora svoj podpis overiti pri notarju ali drugem enakovrednem organu (odvisno od države), ki pri tem opravi tudi identifikacijo osebe zastopnika.