Splošni pogoji uporabe

NE PREZRI: Z registracijo, prijavo oziroma uporabo spletišča Regula uporabnik potrjuje, da se je lahko v celoti seznanil s spodaj navedenimi splošnimi pogoji uporabe, z njimi soglaša in jih sprejema v celoti.

1 UVOD

(1) Ti splošni pogoji opisujejo, določajo in urejajo pogoje uporabe spletišča, vsebin in storitev Regula (regu.la; v nadaljevanju storitev).

(2) Storitev obsega:
spletno mesto regu.la;
brezplačno prejemanje informacijskih servisov Regule;
brezplačno obveščanje o komercialnih in nekomercialnih ponudbah, novostih, ugodnostih ali nagradnih igrah ponudnika Regulativica ali njegovih pogodbenih partnerjev.

(3) Z uporabi storitve uporabnik v celoti soglaša s temi splošnimi pogoji uporabe in pogoji varstva podatkov. Uporabnikom, ki se s pogoji ne strinjajo, odsvetujemo uporabo storitve.

(4) Storitev praviloma ne vsebuje vsebine, ki ne bi bile primerne za mladostnike in mladoletne osebe. Kljub temu smejo storitev uporabljati mladostniki pred dopolnitvijo 18. leta samo ob soglasju svojih staršev oziroma skrbnikov. S temi pogoji uporabnik potrjuje polnoletnost (starost najmanj 18 let) ali dovoljenje staršev oziroma skrbnikov za uporabo te storitve.

2 STORITEV IN UPORABA

(1) Storitev je upravljanju družbe Regulativica OÜ (v nadaljevanju Regulativica), ki si pridržuje pravico do spremembe kateregakoli dela storitve in izbrisa kateregakoli dela vsebine brez vnaprejšnjega obvestila.

(2) Storitev omogoča pregledovanje, iskanje, branje in sorodno uporabo digitalnih vsebin (npr. strokovnih člankov, vzorcev dokumentov in podobno) ter izvedbo strokovnega usposabljanja v klasični obliki (prijava, gradivo) in digitalni obliki (prijava, izvedba, vsebine). Vsebine, ki se posebej označene (s simbolom za evro € ali z oznakami kot so “partner”, “sponzorirano”), predstavljajo sponzorirane vsebine ter imajo vedno navedeno tudi, kdo vsebino sponzorira oziroma drugače zagotavlja.

(3) Storitev je namenjena predvsem poslovni oziroma poklicni uporabi ter predstavlja delovni pripomoček. Storitev ne more nadomestiti strokovnega (pravnega, medicinskega, ekonomske, informacijskega) nasveta.

(4) Storitev lahko vključuje funkcionalnosti družbenih omrežij in možnost objave v teh omrežjih (objava, deljenje, všečkanje in podobno). Regulativica uporabnikom dovoljuje objavo povezav in priporočil v družbena omrežja na način, kot je dostopen iz same storitve.

(5) Spletišče zaradi slabih izkušenj večinoma ne omogoča komentiranja. Če je komentiranje dovoljeno, uporabniki v svojih komentarjih izražajo izključno svoja mnenja in poglede. Stališča komentatorjev niso povezana s stališči Regulativica, niti jih ne podpiramo ali zavračamo.

(6) Pri uporabi storitve je prepovedano vsakršno protipravno, nepošteno ali nespodobno ravnanje. Izrecno je prepovedana vsakršna diskriminacija na osnovi rasne, narodnostne, verske ali politične pripadnosti in spolne naravnanosti, žaljenje ali nadlegovanje drugih uporabnikov, kršitev pravic intelektualne lastnine.

(7) Če uporabnik krši te splošne pogoje ali veljavne predpise, mu Regulativica lahko onemogoči uporabo posameznih delov ali celotne storitve.

3 OSEBNOSTNE PRAVICE IN PRAVICE INTELEKTUALNE LASTNINE

(1) Objavljene vsebine so zaščitene s pravicami intelektualne lastnine. Če ni drugače določeno s temi splošnimi pogoji, so vse pravice pridržane Regulativica ali drugim zakonitim imetnikom. Znaki, ki niso registrirani kot znamke, so avtorskopravno varovani.

(2) Objavljene vsebine je dovoljeno pregledovati skladno z dostopnimi pravicami (javno ali omejeni dostop). Brez izrecnega predhodnega pisnega soglasja Regulativica vsebin ni dovoljeno reproducirati, spreminjati, prepisovati, ponovno objavljati in razširjati niti v komercialne niti v nekomercialne namene, brez dovoljenja uporabljati registriranih znamk ali drugih pravic ter tudi ne kršiti ali zlorabljati dostopnih pravic ali obiti zaščito.

(3) Glede vzorčnih pravnih aktov in drugih dokumentov, ki predstavljajo avtorska dela, Regulativica uporabnikom skladno z dostopnimi pravicami dovoljuje neizključno uporabo za potrebe svoje dejavnosti (pravica predelave, pravica distribuiranja, pravico dajanja v najem). Uporabnik nobene od teh pravic ne sme izkoriščati na način, ki je primarno namenjen doseganju komercialnih koristi ali dobička na področjih ali dejavnostih, neposredno konkurenčnih PeRegulativica Svet ali njegovim pogodbenim partnerjem (pravno svetovanje, poslovno svetovanje, drugo založništvo, drugo izobraževanje in podobno).

(4) Glede klasičnih ali digitalnih izobraževalnih in promocijskih vsebin ali sorodnih gradiv, ki predstavljajo avtorska dela, dovoljuje Regulativica uporabniku skladno z dostopnimi pravicami neizključno uporabo in prikazovanje za lastne potrebe ali potrebe znotraj svoje organizacije ali znotraj svoje dejavnosti (pravica distribuiranja, pravico dajanja v naje, pravica javnega izvajanja, pravica javnega prenašanja, pravica javnega predvajanja).

(5) Pri dovoljeni uporabi vsebin se morajo ohraniti vse označbe pravic intelektualne lastnine, navedbe vira (regu.la) ter morebitna druga obvestila in opozorila. Povezav ali druge vrste sklicev ali povzetkov ni dovoljeno objavljati na straneh s protipravno, nepošteno ali nespodobno vsebino. Regulativica si pridržuje pravico od upravljavca spletnega mesta zahtevati odstranitev povezave, sklica ali povzetka.

(6) Vsebine uporabnikov so vsa dela (vzdevki, komentarji, fotografije), ki jih uporabnik na kakršenkoli način posreduje prek katerekoli funkcionalnosti storitve. Regulativica ne preverja verodostojnosti vnesenih ali posredovanih vsebin ter za njihovo objavo odgovarjajo izključno njihovi avtorji. S posredovanjem vsebin uporabnik brezplačno, neizključno in do preklica na Regulativica prenese materialne avtorske pravice, in sicer vse pravice uporabe dela v telesni obliki, zlasti pravico reproduciranja, vse pravice uporabe dela v netelesni obliki (objava v javnosti), zlasti pravico javnega izvajanja, pravico javnega prenašanja, pravico javnega predvajanja s fonogrami in videoigrami, pravico javnega prikazovanja, pravico radiodifuznega oddajanja, pravico radiodifuzne retransmisije, pravico sekundarnega radiodifuznega oddajanja in pravico dajanja na voljo javnosti, vse pravice uporabe dela v spremenjeni obliki, kar obsega zlasti pravico predelave in pravico avdiovizualne priredbe ter vse pravice uporabe primerkov avtorskega dela, to je pravico distribuiranja in pravico dajanja v najem; vse to za namen objavljanja vsebin v sklopu storitve. Če je tako določeno v storitvi ali njenem delu, uporabnik tudi izrecno dovoli javno objavo te vsebine (dela) v okviru storitve, in sicer na predviden način v storitvi in skladno s temi splošnimi pogoji.

(7) Regulativica ne prevzema nikakršne odgovornosti za objavljene vsebine uporabnikov v okviru storitve. Vsak uporabnik izrecno zagotavlja, da storitev uporablja, ne da bi kršil pravice (intelektualne lastnine, osebnostne, poslovne skrivnosti, osebni podatki in druge) tretjih oseb ali Regulativica in v skladu z vsemi veljavnimi predpisi. Uporabnik je v celoti odgovoren za vso škodo, ki bi jo lahko povzročil Regulativica ali tretjim osebam s posredovanjem vsebin ali uporabo storitve.

(8) Regulativica pri uredniški politiki oziroma moderiranju vsebin upošteva svoje interne akte, etične kodekse in priporočila ter lastno presojo.

(6) Obdelavo in varstvo osebnih podatkov urejajo posebni pogoji varstva osebnih podatkov.

4 DRUGE DOLOČBE

(1) Regulativica se po najboljših močeh trudi na spletišču zagotavljati pravilne, najtočnejše in najnovejše podatke, vendar so vse vsebine informativnega značaja oziroma imajo naravo delovnega pripomočka ter zato Regulativica ne jamči in ne prevzema nobene odgovornosti za njihovo točnost in celovitost vsebin. Storitev ne more nadomestiti strokovnega (pravnega, medicinskega, ekonomske, informacijskega) nasveta. Regulativica tudi ne odgovarja za morebitno nedelovanje strani, za morebitno netočnost informacij in za morebitno škodo, nastalo zaradi uporabe morebitnih netočnih ali nepopolnih informacij, prav tako tudi ne za morebitno nedelovanje ponudnikov dostopa do interneta oziroma storitev v oblaku.

(2) Glede povezav na druge spletne strani, spletišča ali omrežja, ki niso v njegovem upravljanju, Regulativica ne jamči in tudi ne sprejema ali posreduje pritožb glede teh vsebin ali varstva podatkov in drugih pravic v zvezi s temi povezavami.

(3) Regulativica si pridružuje pravico do spremembe splošnih pogojev uporabe brez predhodnega obvestila ali individualnega obveščanja posameznih uporabnikov.

(4) Za vse morebitne spore je pristojno sodišče v Ljubljani po pravu Republike Slovenije.

(5) Ti splošni pogoji veljajo od 01.01.2018.