Slovar pojmov: Nerezident

NEREZIDENT

Nerezident je vsaka oseba, ki ni:

1. gospodarska družba ali druga pravna oseba s sedežem v Republiki Sloveniji, razen podružnic v tujini, ki opravljajo pridobitno dejavnost;
2. podružnica tuje gospodarske družbe, ki opravlja pridobitno dejavnost in je vpisane v sodni register v Republiki Sloveniji;
3. samostojni podjetniki in druge za dejavnost registrirane fizične osebe (zasebniki) s sedežem oziroma stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji;
4. fizična oseba s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji ali fizična oseba, ki začasno prebiva v Republiki Sloveniji na podlagi veljavnega dovoljenja, izdanega za najmanj šest mesecev, razen tujih državljanov, zaposlenih na diplomatskih in konzularnih predstavništvih ter njihovih družinskih članov;
5. diplomatsko, konzularno in drugo predstavništvo Republike Slovenije v tujini, ki se financira iz proračuna, ter slovenski državljani, zaposleni na takem predstavništvu, in njihovi družinski člani.