Slovar pojmov: Finančna institucija

FINANČNA INSTITUCIJA

Na področju preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma so finančne institucije definirane široke kot poslovni subjekti, ki izvajajo oziroma tržijo katerokoli finančno storitev ali produkt.

 

Med finančne institucije tako štejemo

 1. plačilne institucije in plačilne institucije z opustitvijo,
 2. borznoposredniške družbe,
 3. investicijske skladi oziroma upravljavce investicijskih skladov,
 4. družbe za upravljanje in upravljavce alternativnih investicijskih skladov,
 5. upravljavce vzajemnih pokojninskih skladov,
 6. upravljavce premostitvenega sklada (premostitveno zavarovanje poklicnih in vrhunskih športnikov),
 7. ustanovitelje in upravljavce pokojninskih družb,
 8. zavarovalnice, ki opravljajo posle življenjskih zavarovanj,
 9. menjalnice,
 10. dajalce kreditov oziroma posojil (potrošniški krediti, hipotekarni krediti, faktoring in financiranje komercialnih poslov, vključno s forfetiranjem)
 11. ponudnike finančnega zakupa (lizinga),
 12. izdajatelje in upravljavce drugih plačilnih sredstev (npr. menic in potovalnih čekov)
 13. izdajatelje in upravljavce virtualnih valut (tudi ponudnike storitev menjave virtualnih valut v običajne valute in obratno),
 14. izdajatelje garancij in drugih jamstev,
 15. upravljavce naložb za tretje osebe in svetovanja v zvezi,
 16. najemodajalce sefov,
 17. posredovalce pri sklepanju kreditnih in posojilnih poslov (razen tistih pravnih in fizičnih oseb, pri katerih dejavnost posredništva ni glavna dejavnost in poslov ne sklepajo v imenu in za račun finančne ali kreditne institucije – kreditni posredniki v pomožni funkciji),
 18. zavarovalne zastopnike in posrednike pri sklepanju pogodb o življenjskem zavarovanju.

 

Med finančne institucije sodijo tudi podružnice plačilnih institucij, zavarovanj, upravljavcev skladov in drugih institucij iz drugih držav članice Evropske unije ali tretjih držav.